Home

Anexa fisa postului criterii de evaluare

Aveti mai jos un model de anexa la fisa de post, care cuprinde cateva dispozitii generale privind modul in care se desfasoara procedura de evaluare profesionala a angajatilor. Acest document se intocmeste in mod obligatoriu la angajare. Criteriile de evaluare enumerate in acest document se pot extinde la o categorie destul de larga de posturi Anexa 1 Numele și prenumele persoanei evaluate 1 Evaluatorul poate introduce în evaluare și alte criterii de evaluare, în funcție de specificul postului. Este obligatoriu ca aceste criterii să fie prevăzute în fișa postului FISA POSTULUI 2021 Criterii de evaluare a performantelor in toate fisele de post. Fisa postului este documentul, anexa la Contractul Individual de Munca, care sintetizeaza elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi intelese si insusite de catre ocupantul acestuia.. Fisele de post Rubinian sunt profesionist intocmite, cu note explicative, cuprinzatoare, complexe, ca sa ai de.

Model Criteriile de evaluare profesioanala a angajatilor

 1. Criteriile de evaluare profesională pot fi prevăzute și în fișa postului. în Resurse umane, 26 Ianuarie 2018. Andrei Dina Avocat, Odată cu modificarea Codului muncii în 2011, legiuitorul a instituit o nouă obligație în sarcina angajatorilor, respectiv definirea criteriilor şi procedurilor de evaluare profesională a angajaților şi.
 2. atori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă în profilul postului se obţine ca medie a.
 3. Criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, procedura de evaluare profesionala a salariatilor, dar si un model de fisa de evaluare a performantelor (vezi model mai jos) gasiti in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe . 1. Rezultatele obtinute. 1.1. Indeplinirea sarcinilor si lucrarilor in termenele.
 4. Anexa 2 Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Conf.- OMEN nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/ 2011
 5. Evaluarea individuala a salariatilor. Criterii prevazute in CIM Criteriile de evaluare a activitatii profesionale constituie element al CIM Fisa postului vs fisa de evaluare Atentie la Fisa postului vs Fisa de Evaluare, in cazul concedierii Obiectiv de performanta: Model de act aditional la CIM ULTIMELE ARTICOL
 6. Cap. XIV - Criteriile si procedurile de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor. I. Scopul criteriilor de evaluare (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat
 7. ANEXA NR. 4 la Metodologie FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI Analiză Aspecte evaluate: criterii Punctaj Maxim Realizat Lecţie Aspecte formale (documente, documentație, materiale didactice disponibile)

Nu uita că la secțiunea de resurse HR, LeaveBoard îți oferă gratuit modele de organigramă și fișe de post. Procedura de evaluare a performanței angajaților este derulată de specialiști în resurse umane, împreună cu managerii companiei. Specialiștii vor trebui să cunoască de la A la Z procedura companiei în ce privește evaluarea Concursul pentru ocuparea postului de conferen Evaluarea activității personalului didactic și de cercetare se efectuează în funcție de criterii specifice învățământului de excelență, elaborate în acord cu misiunea și obiectivele conform fișei de evaluare din Anexa 1, avizată de directorul de departament; II Va prezentam in continuare un model de fisa de evaluare a performantelor individuale pentru postul de manager: A.1. Comunicare profesionala. A.1.1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative. A.1.2 Ce criterii pot fi luate in considerare in procesul de evaluare a performantei. Pentru un proces de evaluare corect si eficient este necesar sa fie stabilite de la bun inceput criteriile de evaluare. Iata care pot fi principalii indicatori de performanta: atributiile din fisa postului si modul in care au fost indeplinite (7) În situaţii excepţionale, calendarul de evaluare, fişele postului şi fişele de autoevaluare/evaluare operaţionalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului şcolar. 2. La articolul 7 alineatul (2), literele a), b), c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins

c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. F. Criterii de evaluare a performanţelor profesionale (conform Procedurii de autoevaluare evaluare a activităţii didactice şi de cercetare PO-18 Art.8. Evaluarea performancelor profesionale individuale are ca element de referin!ä postului, procedura de evaluare aplicându-se in raport cu cerin!ele sau exigentele fiecärui post, eviden!iate in aceasta. Capitolul Il Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale Sectiunea 1 Perioada de evaluare perioada evaluatä Art.9 Criteriile de evaluare a performantelor sunt clauza obligatorie in contractul individual de munca, si nu optionala. Nu puteti face trimitere la fisa postului, Aceasta este o anexa la contract in care se specifica atributiile si responsabilitatiile salariatului, liniile ierarhice, cerinte de studii, abilitati necesare ocupari postului etc

Act Aditional La Fisa Postului

 1. Fisa postului Profesor (gimnaziu, liceu, profesional, maistri, postliceal) - model standard complex Rubinian. contine criterii de evaluare a performantelo
 2. Puteti stabili criterii de evaluare printr-un regulament privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din cadrul societatii. Insa criteriile de evaluare trebuie prevazute in contractul individual de munca,fisa postului si regulamentul intern
 3. Respectivii coeficienti de calcul pentru obiectivele de performanta se stabilesc conform procedurii interne de evaluare. In aceste conditii, daca un angajator doreste ca obiectivele de performanta sa fie un criteriu de evaluare, trebuie sa aiba in vedere ca acestea trebuie mentionate in CIM sau in fisa postului anexa la CIM
 4. Coeficientii de calcul pentru obiectivele de performanta se stabilesc prin procedura interna de evaluare. Insa, daca obiectivele de performanta nu sunt prevazute nici in CIM drept criteriu de evaluare, nici in fisa postului anexa la CIM, includerea acestora in regulamentul intern nu corespunde obligatiei stabilite de art. 17 din Codul Muncii
 5. b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. (2) Fişele cadru ale postului şi fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2 - 31, care fac parte integrantă din prezenta metodologie
 6. FIȘA DE (AUTO)EVALUARE CRITERII DE PERFORMANȚĂ UTILIZATE ÎN EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT Autoevaluare Evaluare Contestație 1. Asigură corelarea Elaborarea fişelor de post ale angajaţilor în conformitate cu atribuţiile postului şi cu organigrama unităţii de învăţământ. Existenţa fişei postului pentru fiecare.

Fisa postului - contine criterii de performant

In Anexa nr. 1, se prezinta un model de fisa de evaluare a postului de Revizor SC CAI din cadrul Sucursalei regionale CF Bucuresti. 1.1.5. Evaluarea performantelor profesionale . 1.1.5.1.Criterii de evaluare ORDIN nr. 4.247 din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. EMITENT

Criteriile de evaluare profesională pot fi prevăzute și în

 1. Denumirea postului: Inspector de specialitate (S) Cod COR 21 4946 Gradul profesional: I Nivelul postului: GHH[HFX LH 1) Obiectivele postului: &RRUGRQDUHDLRUJDQL]DUHD activit LL d HDFKL]L LLSXEOLFHODQLYHOXO%0% . &RQGL LLJHQHUDOHúLVSHFLILFH CRITERII &RQ LQXW 3UHJWLUHD SURIHVLRQDO LPSXVRFXSDQ tului postului
 2. Criterii de performanţă Indicatori de performan resursele puse la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare, etc alin 1,2,3, din Ordinul 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxilia
 3. b)Prezenta fisa a postului se constituie ca anexa la contractul de munca, completând prevederile acestuia privind sarcinile si obligaţiile angajatului. 9. Criterii de evaluare . Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor.
 4. Anexa 2 CADRE DIDACTICE FISA DE EVALUARE. Download. Anexa 2 CADRE DIDACTICE FISA DE EVALUARE. Stefania stanculescu performanţă Punctaj autoevaluare evaluare CA ale evaluării Criterii de performanţă maxim comisie 1.1 Respectarea programei şcolare şi a normelor de elaborare a documentelor de proiectare. 1.2 Implicarea în.
 5. istrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 28 la Metodologie) Liceul Tehnologic Constantin Filipescu Caracal, Olt. FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA. 2.1 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fișa postului Realizarea sarcinilor de serviciu din fișa postului 2.2..
 6. istrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 12 la Metodologie) ANTET. FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE PEDAGOG ȘCOLAR. Numărul fișei postului:.
 7. - ANEXA Nr. 2 la criteriile de evaluare (FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi de executie) PENTRU A DESCARCA FISIERUL CU ACTUL ADITIONAL LA R.I. - CLICK AICI. ALTE RESURSE UTILE: - Ce cuprinde dosarul personal al salariatului, conform HG 500/2011 (obligatii noi) - CLICK AICI.

Fisa de evaluare a performantelor profesionale a

ANEXA Nr. 1 CRITERII de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual I. Pentru functiile de executie 1. Cunostinte si experienta profesionala 2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate 4 Fisa postului; Evaluarea performantelor; Motivarea angajatilor daca pe parcursul derularii raportului de munca vom utiliza alte criterii de evaluare decât cele cuprinse in contractul individual de munca, nu vom putea folosi in nici un fel rezultatele acesteia in detrimentul salariatului (pentru concedierea lui ca necorespunzator. Anexa - Criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale I. Pentru functiile de executie: 1. Cunostinte si experienta profesionala 2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate 4 procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online 3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii 3.5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali 3.6 14. Criteriile de evaluare (daca acestea nu se regasesc in CIM sau intr-o anexa la CIM, se vor trece in Fisa postului): criterii comportamentale in domeniile: comunicare, gestionarea timpului, luarea deciziilor, dorinta de dezvoltare personala, lucrul in echipa, inovatie, punctualitate si respectarea termenelor, respectarea regulilor intern

Procedura de evaluare se aduce la cunoştinţa angajatului încă de la semnarea contractului de muncă, ca anexa a Regulamentului intern. Criteriile de evaluare se vor regăsi atât în cuprinsul contractului de muncă, cât şi în cuprinsul fisei postului. Criteriile de evaluare: Criteriile de evaluare a performanţei vizează, fie. FIŞA DE AUTOEVALUARE / EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit - sesiunea 2020 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - LABORANT CALIFICATIV CRITERII DE EVALUARE Punctaj elaborată pe baza Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobate prin OMEC Nr. 3307/21.02.202 Anexa 2 Numele și prenumele persoanei evaluate 1 Evaluatorul poate introduce în evaluare și alte criterii de evaluare, în funcție de specificul postului. Este obligatoriu ca aceste criterii să fie prevăzute în fișa postului

FISA DE EVALUARE SECRETAR SCOALĂ (Anexa 11 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 ) Domenii ale evaluarii Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj maxim Puncta auto-evaluare Punctaj evaluare comparti- ment Punctaj C . A 1.Proiectarea activităţii 20 p 1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcoli Criterii de evaluare a candidatului: Nr. crt Denumire criteriu Punctaj maximal Punctaje acordate Presedinte comisie Membru comisie Membru comisie Punctaj final 1 nivelul educatiei si formarii 20 20 20 20 20 2 experienta anterioara similara postului pentru care candideaza 40 40 40 40 40 3 aptitudini care sǎ demonstreze capabilitatea. Specialitatea postului didactic/catedrei (cu decizie emisa de director) 2 pct. ¹ se vor anexa copii după procesele verbale ale comisiei metodice pentru a dovedi activitatea în cadrul comisiei - 2 pct. / membru în comisii de elaborare de subiecte și de evaluare în cadru Posted in: Resurse umane si salarizare Tags: anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ssm, criterii de evaluare a activitatii profesionale, model Acord de confidentialitate, model adeverinta deducere personala, model cerere angajare, model cim 2014, model contract de confidentialitate, model contract individual de munca 2014, model.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE CALITATE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT Autoevaluare Evaluare Contestație 1. Întocmeşte, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine 1.1. Elaborarea fişelor de post ale angajaţilor în conformitate cu atribuţiile postului şi cu organigrama unităţii de învăţământ Anexa 4. Rezoluție Comisie de verificare. FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE. Candidat _____, înscris la concursul pentru ocuparea postului de _____ la Facultatea _____ Departament _____, poziția _____ în xerocopie, pentru acele criterii a căror evaluare nu este posibilă pe baza conţinutului dosarului. Title. Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3597 din 18 iunie 2014 (Anexa 4 la Metodologie) FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU BIBLIOTECAR Numărul fişei postului:. Anexa 4. FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE. înscris la concursul pentru ocuparea postului de _____ la Facultatea _____ Departament _____, poziția _____ în xerocopie, pentru acele criterii a căror evaluare nu este posibilă pe baza conţinutului dosarului. Title: FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR.

Evaluarea individuala a salariatilor

 1. a Consiliului Local al Mun. Ploiesti. FISA DE EVALUARE A UNUI POST. MUNCITOR CALIFICAT TR.I - 2 posturi. Criterii de evaluare a postului
 2. ANEXA LA OMFP 946/2005, REPUBLICAT ORDIN SGG NR 400/2015 a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial Criterii generale de evaluare a stadiului implementării a standardului Răspuns şi explicaţii Standardul este: Da/Nu/ NA 5.Sedinte ale comisiei de monitorizare si ale EGR 6.Fisa postului 7.ROF si ROI -PS 09.
 3. evaluare de cãtre angajator. Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale se pot defini conform celor mentionate în Anexa nr. 1 (6) Pe baza elementelor mentionate la pct. (5) persoana care va realiza procedura de evaluare acordä note de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu preväzut în fisa de evaluare a fiecärui angajat.
 4. 2. criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu nesatisfăcător, satisfăcător, bine s-au foarte bine) -Cunoştinţe şi experienţă profesională -Promptitudine si operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului -Calitatea lucrărilor executate si a activităţilor desfăşurat
 5. Criterii de evaluare a salariatului. Intrebare: Salariatul X este evaluat anual. I s-au stabilit criteriile de evaluare (in cim) si doua obiective de performanta (in procedura de evaluare, anexa la ROI). Este corect ca nota finala a evaluarii sa fie = (media aritmetica a notelor obtinute la criterii) + (media aritmetica a notelor obtinute la.
 6. istrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 8 la Metodologie) ANTET. FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE. LABORANT. Numărul fișei postului:.

Evaluarea angajaților Model fisa evaluare salariat

Articole din anexa criterii angajare scrise de Innovative HR. Aveti mai jos un model de anexa la fisa de post, care cuprinde cateva dispozitii generale privind modul in care se desfasoara procedura de evaluare profesionala a angajatilor 4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare 4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare 4.3. Elaborarea si aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii online 4.4. Aprecierea cantitativa si calitativa a rezultatelor elevilor. 4.5. Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluarii 4.6. Coordonarea si completarea portofoliilor. Evaluarea cadrului didactic de către şeful de catedră se face pe baza unui formular tipizat, numit, în continuare, Fişa de evaluare a cadrului didactic de către şeful de catedră (anexa 1). Art. 8. Fişa de evaluare este parte integrantă a prezentului regulament. Art. 9 Ordinul 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.

Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru

criterii si procedura evaluare angajati by AleahimCuicihcim. Lisez gratuitement pendant 30 jours. Paramètres de l'utilisateu Anexa 8 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 16 la Metodologie) ANTET FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT SOCIAL Numărul fișei postului:. ANEXA Nr. 1 CRITERII DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale Pentru funcţiile de execuţie: 1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 4.

Anexa 3 FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT SOCIAL Domenii ale evaluării Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare compartiment Punctaj evaluare consiliu de administraţie Validare consiliul profesoral 1 ale evaluării Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj maxim Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare compartiment Punctaj CA 1. Proiectarea activității 1.1 Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare Art. 12. (1) Interviul, ca etapä a procesului de evaluare, reprezintä un schimb de informatii care are loc între evaluator salariatul evaluat, în cadrul cäruia: a) se aduc la cuno§tinta salariatului evaluat consemnärile ficute de evaluator în de evaluare; b) se semneazä se dateazä fisa de evaluare de cätre evaluator de salariatul. Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public, in raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului. Principalele elemente care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul prevazut in anexa nr. 1

Evaluarea performantelor: criterii, avantaje, pasi de urma

Anexa nr.__ din data de_____ la Contractul Individual de Munc nr.__ din data de_____ Criterii de evaluare a performanelor: 2.1.1. Efectuarea transportului pieselor / componentelor ntre posturile de lucru se face dup identificarea corespunztoare a acestora; FISA POSTULUI Denumirea postului: - muncitor necalificat Documents. Muncitor. Anexa 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) ANTET FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fișei postului:. Metodologiei privind Mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022 aprobata prin OME 59912020. Anex 4-12_Probe practice_probe orale_inspectii la clasa. Anexa nr. 2 la Metodologie_Criterii evaluare personal didactic de predare ANEXA 4a *) Media de promovare a studiilor univ. < 7.00 7.00-7.49 7.50-7.99 8.00-8.49 8.50 Criterii de evaluare Punctaj acordat Punctaj maxim B1. Pentru ocuparea postului sunt necesare minimum 70 de puncte din totalul de 100

criterii de evaluare - clublegislatiamuncii

Criterii de performanță: Indicatori de performanță: Punctaj maxim: Punctaj acordat: Auto evaluare: Comisia de evaluare: Consiliul de administrație: Comisia de contestații: 1. Proiectarea activității: 1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la. Fisa de Evaluare a Personalului Didactic din anul scolar 2021-2022. Evaluarea activitatii personalului didactic din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza anual, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului scolar, la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar si are doua componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fisei.

Fisa postului Profesor (gimnaziu, liceu, profesional

Criterii de evaluare pentru angajati - Manager

1 Anexa 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 4 la Metodologie) ANTET FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIILE DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fișei postului:.. Numele și prenumele titularului:. ANEXA: METODOLOGIA din 1 noiembrie 2011 DE EVALUARE ANUALĂ A evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. (2) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de

Evaluarea angajatilor: ce trebuie sa stii despre

I. personalul didactic - conform fisei postului, anexa 36 - conform fisei de evaluare și anexa 37 - drepturi, îndatoriri, recompense - anexa 6A II. personalul didactic auxiliar: - bibliotecar - competențele, responsabilitățile, drepturile, obligațiile și sancțiunile conform fișei postului, anexa 38, anexa 6A Fisa de evaluare pentru activitati de conducere Formular F-PO-56-01 Personal conducere RU 3 ani 2. Fisa de evaluare pentru activitati de executie Formular F-PO-56-02 Personal executie RU 3 ani 7.Diagrama de flux a procesului 7.1 Procesul de elaborare a regulamentului privind evaluarea periodica Aceasta va fi semnată de către ambele părți implicate în procedura evaluării. - fisa de evaluare a perfomantelor individuale prevazuta in anexa 2 din Regulamentul privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum.

Ill. Criterii de evaluare ale postului NR. DESCRIEREA POSTULUI Criterii de evaluare, conditiile pentru ocuparea postului orice a stocului (casare, scädere, transfer) va fi operatä în fisa de magazie pe cât posibil în ziua în care s-a produs, mentionând documentul justificativ, data acestuia, Anexa Punctajul rezultat Criteriile de. postului şi necuprinse în fişa postului (pentru a căror desfăşurare există dovezi: decizii, rapoarte de activitate). CRITERII DE EVALUARE Punctaj Pentru publicaţiile proprii (articole, cărţi) se vor anexa: doar pagina de copertă, pagina cu ISBN, prima şi ultima pagină a lucrării. 11) Softurile educaţionale proprii vor fi.

Anexa 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/ 2011, modificată prin Criterii de performanţă Indicatori de performanţă a postului si in anexa la fisa cadru a postului ANEXA LA OMFP 946/2005, REPUBLICAT ORDIN SGG NR 400/2015 -prin fisa postului Masurile cuprinse in planul de continuitate a DA Fisa postului ,decizii . 6 Criterii generale de evaluare a stadiului Criterii generale de evaluare a stadiului implementării a standardulu

Evaluarea salariatilor - cum incadram obiectivele de

10.7.Modul de realizare: Aprecierea gradului in care se integreaza in lucrul in echipa , initiativa pentru formularea de noi solutii . XI.DESCRIEREA POSTULUI- CRITERII DE EVALUARE: 11.1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului : cursuri de specialitate Luarea la cunoștință de către persoana evaluată a fișei de evaluare după contrasemnare Nume și prenume persoană evaluată Semnătură Data P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România Tel: (40)256204400; www.umft.r Bibliografia necesara ocuparii postului / Plan de interviu Anexa Bibliografie ./Anunt Anexa Fisa Post/Anunt Plan de Interviu Criterii de evaluare Abilitati de comumcare Ca itatea dc analiza si sinteza* Abilitati im use de functie Motivatia candidatului Com ortamentul in situatiile de criza Crt. 2. 3. 4. Punctaj maxi GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 3 din 8 ANEXA la ORDINUL nr. 4595 din 22 iulie 2009 b) - Analiza acurateţei şi integrităţii mesajului receptat de elev, prin comparare cu mesajul transmis, în vederea stabilirii disfuncţionalităţilor canalului de comunicar ANEXA 33 Criterii de selec ANEXA 48 Fişa postului muncitor de între - conform fisei de evaluare şi anexa 40 - drepturi, îndatoriri, recompense - anexa 6A şi anexa 32 II. personalul didactic auxiliar: - bibliotecar - competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile ş

Managementul resurselor umane - EVALUAREA PERFORMANTELOR

14 ANEXA NR. 1 ANEXA NR. 4 la Metodologie FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI Numele şi prenumele candidatului:____ Anexa 4 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 . A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC. ale evaluării Criterii de performan. Anexa 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 4 la Metodologie) FISA DE AUTOEVALUARE/ EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIILE DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului Numele şi prenumele cadrului didactic auxilia a) fisa postului a carei grafica difera de fisa tipizata b) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale Aceste criterii de evaluare sunt: 1) gradul de îndeplinire a standardelor de performanta. Acest criteriu reprezinta: rezultatele muncii masurate la nivelurile descrise în fisa postului

Video: ORDIN 4247 13/05/2020 - Portal Legislativ - Pagina de star

b) derularea interviului de evaluare. 2. Fisa de evaluare a salariatilor care ocupa functii de executie contine informatii despre modul si nivelul de indeplinire a sarcinilor si atributiilor prevazute in fisa postului, necesitatile de dezvoltare profesionala, precum si acordarea calificativului de evaluare. 3 FISA POSTULUI NR. Prezenta constituie anexa la Contractul de muncä nr. GHEORGHE 20 l. Elemente de identificare ale postului Denumirea institutiei publice. Ill. Criterii de evaluare ale postului DESCRIEREA POSTULUI: Criterii de evaluare conditiile entru ocu area ostului CRITERIUL Nesatisfäcätor 11 pct. Calificativu Academia.edu is a platform for academics to share research papers Anexa 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL. PENTRU FUNCŢIA DE INGINER DE SISTEM ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Num Criterii de performanță.

DESCRIEREA POSTULUI : Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului Nr. CRITERIUL Calificativul crt. MINI M MAXI M 1. Cunostinte si experientaprofesionala- Competenta profesionala 3 4 1.1. Pregatirea de baza ± absolvent al scolii generale . Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului 2 3 1.2 Capacitatea de a identifica problemele, de a analiza cauzele acestora și de a găsi soluții 2.2. Implicarea în activități care nu sunt menționate în fișa postului 3 Perfecționarea pregătirii profesionale 3.1. Participarea la instruiri sau cursuri de perfecționare în vederea îmbunătățirii competențelo - modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului; - modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. 2. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine) - rezultatele obtinute:- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizat Ulterior punctajul absolut obtinut in Formularul de evaluare se normeaza pe fiecare categorie de personal: CS1, CS2, CS3, CS, AC, IDT, etc. cu punctaj 0-90. b) O componenta de 10% cf. aprecierii sefului de departament. Punctaj 0-10. Totalul poate fi deci 0 - 100. Acest total se regaseste intr-o Fisa de evaluare semnata de seful de departament.

FISA DE EVALUARE SALARIATI

Criterii de evaluare a activităţii profesionale a salariatului. 4.1 Model Procedura Recrutare Angajare. Baixar agora. Pular para a página . Você está na página 1 de 3. Pesquisar no documento . Anexa nr. ___ la Regulament Intern. FISA DE EVALUARE PENTRU ANGAJATII S.C._____ Fisa Postului-Asistent Manager. Enviado por. Leeloo30. Criterii de evaluare a postului Evaluarea activitatii: 1. obiectivele de performanta individuala: - modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului; - modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente. 2. criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient,suficient, bine sau. standardelor de control intern/managerial 2 ANEXA Nr. 4.1 la instructiuni Compartiment Financiar-Contabil Conducator de compartiment, Luchian Ionela - contabil Semnatura_____ Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1) Răspuns şi explicaţii2) La nivelul compartimentului standardul este 4): Da/Nu 3 Condiţii de muncã 5. Incompatibilitãţi şi regimuri speciale 6. Alte criterii specifice1 Media aritmeticã Nota finalã a evaluãrii Calificativul final al evaluãrii Data completãrii Semnãtura angajatului _____ 1 Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, in funcţie de specificul domeniului de activitate ANEXA nr. 2 (ANEXA nr. 2 la Metodologie) FISA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE in vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Numărul fisei postului:.

FISA POSTULUI 2021 Criterii de evaluare a performantelor in toate fisele de post. Fisa postului este documentul, anexa la Contractul Individual de Munca, care sintetizeaza elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi intelese si insusite de catre ocupantul acestuia.. Fisele de post Rubinian sunt profesionist intocmite, cu note. Formulare utile Resurse Umane. 27.11.2020. FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă. 09.11.2020. Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 31.08.2020

1 . Anexa la HS nr. 25/29/03/2017 . REGULAMENT INTERN . al Academiei de Studii Economice din București . 201 Service auto atelier serviciul. Adaugă în coș. Fisa postului mecanic auto fisa evaluare profesionala personalizata raport evaluare calculator si documente cu explicatii criterii de evaluare a performantelor in toate fisele de post. Post by dmldone wed nov 26 2008 5 04 pm. Fisa postului nume si prenume postul

Criterii Si Procedura Evaluareadeverinta subventie caldura